Philips de Jongh Fonds

De stichting is ontstaan uit de nalatenschap van mevrouw A.H.E.M Philips de Jongh.

En heeft als doel activiteiten in de sector zorg en welzijn in het gebied Zuid-Oost Brabant te ondersteunen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot de doelgroepen worden in eerste instantie gerekend:

  • kwetsbare ouderen
  • gehandicapte jongeren
  • chronisch zieken
  • vluchtelingen

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het “eenmalig” ondersteunen van niet-structurele voorzieningen, die niet via bestaande wet- en regelgeving regulier gefinancierd kunnen worden.

Donaties worden slechts toegekend aan instellingen casu quo groeperingen die actief zijn op het terrein van maatschappelijke ondersteuning.