Aanvraag indienen

Subsidies kunnen worden toegekend voor projecten, activiteiten en aanschaf van goederen in de sfeer van “maatschappelijke ondersteuning”. Voor de operationalisering van het begrip “maatschappelijke ondersteuning” zij verwezen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

In de regel gaat het om “eenmalige” ondersteuning van niet-structurele voorzieningen, die niet via bestaande wet- en regelgeving regulier gefinancierd kunnen worden.

De subsidie mag niet worden aangewend om structurele tekorten te dekken en/of “gaten” te dichten.

Aanvragen voor projecten en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn worden aan het bestuur van stichting Philips de Jongh fonds voorgelegd. Andere aanvragen worden op voorhand afgewezen.

Bij de beoordeling van aanvragen past de stichting de volgende criteria toe:

Projecten ontvangen geen bijdragen als:

  • Projecten al gestart zijn
  • Projecten gekenmerkt worden door langdurige en structurele exploitatietekorten
  • Het financiering van onderzoeksprojecten betreft
  • Deze door particuliere aanvragers of andere rechtspersonen dan stichtingen of verenigingen worden gedaan.
  • Projecten redelijkerwijs onder zorgverzekering of overheidsfinanciering vallen
  • dezelfde aanvrager binnen drie jaar na de eerste aanvraag een nieuwe aanvraag indient
  • een wezenlijke bijdrage van 12.500 per aanvraag overschrijdt

Stichting `Philips de Jonghfonds is een niet al te groot vermogensfonds.

QuickScan

Alvorens een aanvraag in te dienen, vragen wij om eerst de QuickScan te doorlopen. In deze QuickScan wordt een aantal vragen beantwoord, waarmee kan worden vastgesteld of de aanvraag binnen de criteria van de stichting valt.

Doe de quickscan