QuickScan

Alvorens een aanvraag in te dienen, vragen wij om eerst de QuickScan te doorlopen. In deze QuickScan wordt een aantal vragen beantwoord, waarmee kan worden vastgesteld of de aanvraag binnen de criteria van de stichting valt. Een positieve uitkomst van de QuickScan betekent niet automatisch dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

De QuickScan is bedoeld om te voorkomen dat er veel werk gestoken wordt in een aanvraag die buiten het toekenningsbeleid van de stichting valt.

Nadat de QuickScan succesvol is doorlopen, kan het aanvraagformulier hier worden gedownload. Wij verzoeken het formulier volledig in te vullen.

Elke aanvraag moet worden voorzien van de volgende stukken:

  • bondige beschrijving van het project;
  • projectbegroting;
  • dekkingsplan (hierin staat aangegeven hoe de aanvrager het project denkt te financieren alsmede informatie over lopende aanvragen bij andere fondsen en overheidsinstellingen);
  • uittreksel kamer van koophandel
  • statuten
  • meest recente jaarverslag.

Het ingevulde aanvraagformulier met de bijlagen (als pdf documenten) dienen digitaal te worden ingediend via info@philipsdejonghfonds.nl. Wanneer de bijlagen te groot zijn voor verzending per email kunnen de documenten per Wetransfer naar ons worden verzonden. Iedere aanvraag wordt in de bestuursvergadering besproken.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Dit kan betekenen dat een aanvraag niet direct wordt behandeld. Het vergaderschema is te vinden onder het kopje bestuur.

Elke aanvrager krijgt schriftelijk een bevestiging van het bestuurs besluit om zijn project al dan niet te steunen met daarbij een korte toelichting.

De subsidie wordt uitbetaald in de vorm van een voorschot van 50%. De resterende 50% wordt uitbetaald na realisatie van het project en financiƫle verantwoording in de vorm van een schriftelijk overzicht van de bestede middelen met onderliggende stukken, ondertekend door een financieel verantwoordelijke van de organisatie.

Advies om aanvraag niet in te dienen.

Doe de quickscan opnieuw

U kunt een aanvraag indienen.

Indien u na het beantwoorden van deze vragen besluit een aanvraag in te dienen dan betekent dat niet dat deze ook zal worden gehonoreerd.

Het bestuur besluit een aanvraag al dan niet te honoreren, zij zal een keuze moeten maken uit de ingediende aanvragen rekening houdend met het beschikbare budget.

Klik voor aanvraagformulier

De kans op honorering neemt daardoor af, zeker als de vorige vraag ook met ja is beantwoord, maar u kunt een aanvraag indienen.

Indien u na het beantwoorden van deze vragen besluit een aanvraag in te dienen dan betekent dat niet dat deze ook zal worden gehonoreerd.

Het bestuur besluit een aanvraag al dan niet te honoreren, zij zal een keuze moeten maken uit de ingediende aanvragen rekening houdend met het beschikbare budget.

Klik voor aanvraagformulier